Veretöö

Wõru maakonna kommveretööendanti
Herrale
Wõru maakonna walitsuse poolt 4. Weebruaril s.a. Nº 128 all wäljaantud eeskirja täitmiseks teadustab Waabina wallawalitsus, et 23 Jaanuaril s.a. enamlaste walitsuse ajal oli Waabina mõisa üks 10-st soldatist, ühest Komissarist ja ühest kantselei ametnikust koosseisew punawäelaste karistus salk ilmunud. Muu seas, aresteeriti selle karistus salga poolt Waabina wallawanem Karl Perw, tema abi Jaan Sibbul, Saksa wõimudeaegne politsei kordnik Kusta Hame ja Waabina mõisa tallipois Peeter Zolgo. Kõik need aresteeritud isikud said karistus salga poolt üheswiitud ja Wõru jaama ruusa haua juurde metsikult ära tappetud. Sugulaste poolt toodi surnu kehad kodu ja maeti walla ametnikude ja rahva saatel pühapäeval 9. Weebruaril Urwaste surnuaeda maha.-Wallawalitsuse poolt sai asja kohta korraline järeluurimine ettewõetud, millest selgus, et Waabina mõisa Komitee esimees August Padusepp, sellesama Komitee liikmed Kristjan Häärman ja Gotlib Kuld, Waabina mõisa enamlaste aegne miilitsa mees Jaan Treiar ja Palo mõisast keegi Jaan Käis olid ligiduses ühenduses selle weretöö toime panija karistus salgaga olnud, enamlaste nõudmiste täitmist nõudnud ja hääks kiitnud, kodanikka ähvardanud ja aresteeritute kohta süüdistavad mõju awaldanud. Asja uurimine sai tänasel kuupäewal lõppetatud ja protokol terwe juhtumise üle Nº 62 all kohalise maakonna 3 jaoskonna Kommendantile Antsla alewisse saadetud edaspidiseks korralduseks. Pea süüdlasena esines protokoli järele Kristjan Häärman, kes esialgse ülesandmise järele 5. Weebruaril s.a. juba aresteeritud ja Antsla Kommendanti juure saatetud oli, kuid järgmisel päeval wabaks lastud sai, sellepärast on wallawalitsus edaspidise süüdlaste aresteerimise korralduse ülemuse hooleks jätnud. Teisi weretöösid ei ole sündinud.-
Juurdekirjutatud sõna: “ilmunud.“
Wallawanem Ottan
Sekretär allkiri

(10. veebruar 1919 koostatud Vaabina vallavalitsuse kiri Võru maakonna komandandile)

IMG_1030

Kolme hukatu ühishaud Urvaste kalmistul